ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 กิจกรรมจุดประกายความคิดผลิตนักเรียน
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 มิ.ย. 62 กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย 2562
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย