ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีความยินดีบริจาคที่ดินจำนวน 115 ไร่ ให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน
        เมื่อปี 2519  ได้มีกลุ่มนักพัฒนาการศึกษาโดยมี นายอรุณ สุชาฎา และคณะ ได้เขียนโครงการสร้างโรงเรียน  และนำเสนอกำนันลาภ ศรีสุข เพื่อก่อตั้งโรงเรียนต่อไป 
        ต่อมาเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2520  ได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนปีแรก โดยมีนายสมศักดิ์  บุรินทร์กุล เป็นครูใหญ่ โดยเปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดมาจนถึง พ.ศ. 2537 จึงได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจำนวนอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร ป.1 ฉ. อาคารโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง ปัจจุบันรับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย