เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

 
    คำร้อง-เรียบเรียงนายดำรง เป็นสุข

พระเศวตอดุลยเดชพาหน

ปลาบปลื้มซึมซับลำทับเรา

สถาบันลำทับประชานุเคราะห์

เด่นวิชาพัฒนาวินัยนำ

กีฬา ล.น.เด่นเป็นที่หนึ่ง

เคารพขนบประเพณี

มาเถิดมารวมใจให้เป็นที่หนึ่ง

เรามนุษย์สุดประเสริฐเลิศความงาม

 

คู่บารมีภูมิพลล้นเกล้าฯ

ถิ่นป่าเขาเรามีช้างเผือกงาม

บ่มเพาะสร้างคนอนุชนสยาม

สร้างเสริมคุณธรรมกอรปกรรมดี

สามัคคีซาบซึ้งถึงศักดิ์ศรี

รักดนตรีมีศิลปะวัฒนธรรม

ดุจฝูงผึ้งรวมพลังน่าเกรงขาม

ประกาศนาม ล.น. ขอเทิดทูน