ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งที่ 081/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 0
ตารางสอน
ตารางสอน 1-2563 7
ตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 60
ตารางเรียน
ตารางเรียน 1-2563 5
ตารางเรียนม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 34
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 054 - 2563 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.52 KB 19
คำสั่งที่ 399/2562คำสั่งสอบกลางภาค-ตารางสอบภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.82 KB 14
เกณฑ์คะแนนและการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.72 KB 145
ร่างคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 11
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 2 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.69 KB 51
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 3 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 34
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.46 KB 30
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.25 KB 31
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.27 KB 26
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.57 KB 53
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.16 KB 37
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.34 KB 43
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 22
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.95 KB 35
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ระดับผลการเรียน 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 15
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ชี้แจงไม่เข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 28
แผนการสอนงานแนะแนว ม.1 17
รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.85 KB 29
กระดาษคำตอบซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 154
คู่มือการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ ซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 36
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 90
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 49
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 46
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.94 MB 44
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 47
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 37
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.97 KB 84
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 35
คู่มือครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.98 KB 12
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.59 KB 24
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.02 KB 40
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 29
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 29
วาระการประชุมคณะทำงาน งานเวรประจำสัปดาห์ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 23
ระเบียบโรงเรียน พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 25
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 324 KB 64
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.24 KB 20
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 21
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.09 KB 17
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 27
ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบฟอร์มเขียนโครงการงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 31
แบบฟอร์มเขียนรายงานโครงการตามแผนงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 30
งานธุรการ
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.12 KB 26
ตราโรงเรียน แบบคมชัด Word Document ขนาดไฟล์ 546.01 KB 77
งานแผนงาน
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 12
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.81 KB 14
โครงการพิเศษ (งบเหลื่อมปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 12
โครงการที่42 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.79 KB 15
โครงการที่41 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.18 KB 6
โครงการที่40 ประชาธิปไตย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.02 KB 5
โครงการที่39 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.67 KB 7
โครงการที่38 ทัศนศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.88 KB 9
โครงการที่ 37 งานคุณธรรม จริยธรรม63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.52 KB 9
โครงการที่ 36 สัมพันธ์ชุมชน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.36 KB 5
โครงการที่35 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.68 KB 5
โครงการที่34 รักษาความปลอดภัย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.31 KB 8
โครงการที่33 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.55 KB 5
โครงการที่32 รับนักเรียนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.71 KB 4
โครงการที่31 ยานพาหนะ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.05 KB 8
โครงการที่30 ปรับปรุงอาคารสถานที่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.89 KB 5
โครงการที่29 งานประสัมพันธ์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.24 KB 11
โครงการที่28 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 10
โครงการที่27 จ้างครูและบุคลากร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.19 KB 5
โครงการที่26 พัฒนาศักยภาพบุคลากร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.33 KB 5
โครงการที่25 พัฒนางานแผนงาน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.61 KB 5
โครงการที่24 สนับสนุนการจัดการจัดการ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.39 KB 6
โครงการที่ 23 เทคโนโลยีสารสนเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.61 KB 11
โครงการที่22 งานแนะแนว63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.53 KB 9
โครงการที่21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.04 KB 8
โครงการที่20 ห้องสมุด63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.7 KB 5
โครงการที่19 สาระศิลปะ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.44 KB 5
โครงการที่18 ดนตรีไทยปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.88 KB 7
โครงการที่17 ดนตรีสากลปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.13 KB 354
โครงการที่16 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.23 KB 5
โครงการที่15 สุขศึกษาและพลศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.03 KB 7
โครงการที่14 งานอุตสาหกรรม63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.8 KB 7
โครงการที่13 การงานอาชีพ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.63 KB 10
โครงการที่12 สังคมศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.78 KB 6
โครงการที่11 ภาษาจีน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.46 KB 6
โครงการที่10 ภาษาอังกฤษ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.68 KB 8
โครงการที่9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.97 KB 6
โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.03 KB 6
โครงการที่7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.92 KB 4
โครงการที่6 ค่ายผลิตนักเขียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.74 KB 6
โครงการที่5 สุนทรภู่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.94 KB 7
โครงการที่4 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.39 KB 5
โครงการที่3 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.09 KB 7
โครงการที่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.04 KB 6
โครงการที่1 พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.62 KB 12