ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520 - พ.ศ.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง จำนงรัตน์
ตำแหน่ง : รักษาการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 - พ.ศ.2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง โปซิว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 - พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกุล มณีรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง เป็นสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส บัวเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ทรัพย์ชนะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน