คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี ศรีสุข
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ คำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย เป็ดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญโชค ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา ช่วยรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ คงเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.อำนาจ ไกรลาส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมชนะ สุวิมลรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ เพชรสุก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย เรืองวิชา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์ใจ มุสิกสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน พรหมแสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ หัสภาค
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :