ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งลูกเสือ ๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.2 KB 266418
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 266435
คำสั่งที่ 081/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.88 KB 266431
ตารางสอน
ตารางสอน 2-2563 89873
ตารางสอน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.75 KB 266530
ตารางสอน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 266525
ตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 266582
ตารางเรียน
ตารางเรียน 2-2563 89845
ตารางเรียน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 266500
ตารางเรียน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 266520
ตารางเรียนม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 266470
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คำสั่ง ที่ 066/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 1
073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.02 KB 176
040/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.51 KB 19470
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ .....๒๗๗..../๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.61 KB 19476
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.89 KB 19466
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 20507
รายงานการรวบรวมและรายงานผลการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS (หัวหน้ากลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 20500
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน(ไฟล์pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.98 KB 69905
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 69905
เกณฑ์คะแนน และการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 17.39 KB 71362
รายงานการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 71640
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.08 KB 77914
คำสั่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 89816
คำสั่งที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.41 KB 266002
คำสั่งที่069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.56 KB 266420
คำสั่งที่ 374/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.61 KB 266408
คำสั่งที่ 061/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 266404
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.7 KB 266427
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.85 KB 266441
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 054 - 2563 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.52 KB 266418
คำสั่งที่ 399/2562คำสั่งสอบกลางภาค-ตารางสอบภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.82 KB 266409
เกณฑ์คะแนนและการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.72 KB 267765
ร่างคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 266454
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 2 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.69 KB 266467
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 3 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 266440
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.46 KB 266437
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.25 KB 266452
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.27 KB 266440
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.57 KB 266475
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.16 KB 266445
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.34 KB 266463
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 266431
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.95 KB 266436
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ระดับผลการเรียน 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 266414
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ชี้แจงไม่เข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 266421
แผนการสอนงานแนะแนว ม.1 266420
รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.85 KB 266413
กระดาษคำตอบซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 266568
คู่มือการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ ซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 266455
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 266511
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 266449
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 266443
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.94 MB 266428
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 266441
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 266433
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.27 KB 266339
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 266348
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 266405
คำสั่งเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.52 KB 266412
แบบฟอร์มการรับทุนเสมอภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.85 KB 266503
แบบสำรวจนร.รับทุนเสมอภาค Word Document ขนาดไฟล์ 14.79 KB 266393
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.06 KB 266419
คู่มือการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.55 KB 266471
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.26 KB 266428
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 266450
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.97 KB 266572
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 266429
คู่มือครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.98 KB 266405
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.59 KB 266404
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.02 KB 266434
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 266410
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 266414
วาระการประชุมคณะทำงาน งานเวรประจำสัปดาห์ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 266407
ระเบียบโรงเรียน พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 266406
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 89684
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597 KB 89683
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.42 KB 21372
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 24875
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 24881
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.24 KB 266399
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 266402
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.09 KB 266473
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 266407
ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบฟอร์มกองทุนสงเคราะห์นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 266384
แบบฟอร์มเขียนโครงการงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 266410
แบบฟอร์มเขียนรายงานโครงการตามแผนงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 266407
งานธุรการ
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.12 KB 266747
ตราโรงเรียน แบบคมชัด Word Document ขนาดไฟล์ 546.01 KB 266494
งานแผนงาน
สรุปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219 KB 6614
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.37 KB 6614
โครงการที่45 พัฒนาระบบงานแผนงาน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.13 KB 6613
โครงการที่44 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.32 KB 6613
โครงการที่43 จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.64 KB 6614
โครงการที่42 พัฒนาศักยภาพบุคลากร64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.65 KB 266384
โครงการที่41 งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.93 KB 266381
โครงการที่40 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.95 KB 266457
โครงการที่39 ลูกพระเศวตเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 266377
โครงการที่38 การจัดการดูแลและบริหารจัดการขยะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.54 KB 266385
โครงการที่37 งานคุณธรรมจริยธรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.58 KB 266382
โครงการที่36 สัมพันธ์ชุมชน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.62 KB 266384
โครงการที่35 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 266383
โครงการที่34 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.38 KB 266400
โครงการที่33 งานยานพาหนะซ่อมบํารุงดูแลรักษารถยนต์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.87 KB 266382
โครงการที่32 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.7 KB 266380
โครงการที่31 ส่งเสริมงานประสัมพันธ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.25 KB 266386
โครงการที่30 ทัศนศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.34 KB 266380
โครงการที่29 พัฒนาดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.69 KB 266386
โครงการที่28 ส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 266382
โครงการที่27 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 266378
โครงการที่26 ปรับปรุงอาคารสถานที่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.57 KB 266378
โครงการที่25 บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.67 KB 266376
โครงการที่24 เทคโนโลยีสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.93 KB 266379
โครงการที่23 แนะแนว64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.79 KB 266397
โครงการที่22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.61 KB 266384
โครงการที่21 ห้องสมุด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.66 KB 266374
โครงการที่20 ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.31 KB 266378
โครงการที่19 สาระศิลปะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.08 KB 266381
โครงการที่18 ดนตรีสากล64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.93 KB 266376
โครงการที่17 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 268604
โครงการที่16 สุขศึกษาและพลศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.88 KB 266374
โครงการที่15 อุตสาหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.36 KB 266514
โครงการที่14 งานเกษตรกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 266383
โครงการที่13 คหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.09 KB 266595
โครงการที่12 สังคมศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.4 KB 266385
โครงการที่11 ภาษาจีน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.67 KB 266379
โครงการที่10 ภาษาอังกฤษ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.8 KB 266380
โครงการที่9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.3 KB 266386
โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.09 KB 266375
โครงการที่7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.88 KB 266379
โครงการที่6 ค่ายผลิตนักเขียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.1 KB 266377
โครงการที่5 สุนทรภู่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.65 KB 266518
โครงการที่4 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.39 KB 266379
โครงการที่3 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.2 KB 266380
โครงการที่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.15 KB 266382
โครงการที่1 พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.36 KB 266390
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ (ITA Oline) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 18 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 266417
ตัวชี้วัดที่ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.22 KB 266380