ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.37 KB 52807
คำสั่งลูกเสือ ๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.2 KB 146738
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 146499
คำสั่งที่ 081/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.88 KB 146442
ตารางสอน
>ตารางสอน 1-2565 23760
>ตารางสอน 2-2564 123805
>ตารางสอน 1-2564 146451
>ตารางสอน 2-2563 146379
ตารางสอน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.75 KB 146702
>ตารางสอน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 146501
ตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 146739
ตารางเรียน
>ตารางเรียน 1-2565 23682
>ตารางเรียน 2-2564 123777
>ตารางเรียน 1-2564 146733
>ตารางเรียน 2-2563 146561
ตารางเรียน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 146485
>ตารางเรียน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 146486
ตารางเรียนม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 146725
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
สรุปรายงานการแก้ไขผลการเรียน (สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 6412
รายงานการแก้ไขผลการเรียน (สำหรับครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 6412
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 63992
>แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 64284
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 64264
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.45 KB 127579
สรุปผลประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 127570
บันทึกข้อความส่งข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 129280
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-hand /On demand Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 131618
080/ 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.93 KB 146254
คำสั่ง ที่ 066/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 146752
073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.02 KB 146460
040/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.51 KB 146660
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ .....๒๗๗..../๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.61 KB 146746
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.89 KB 146419
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 146731
รายงานการรวบรวมและรายงานผลการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS (หัวหน้ากลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 146488
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน(ไฟล์pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.98 KB 146498
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 146410
เกณฑ์คะแนน และการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 17.39 KB 146359
รายงานการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 146871
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.08 KB 146421
คำสั่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 146693
คำสั่งที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.41 KB 146463
คำสั่งที่069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.56 KB 146461
คำสั่งที่ 374/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.61 KB 146454
คำสั่งที่ 061/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 146632
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.7 KB 146368
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.85 KB 146503
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 054 - 2563 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.52 KB 146643
คำสั่งที่ 399/2562คำสั่งสอบกลางภาค-ตารางสอบภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.82 KB 146437
เกณฑ์คะแนนและการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.72 KB 147152
ร่างคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 146513
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 2 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.69 KB 146772
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 3 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 146553
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.46 KB 146790
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.25 KB 146432
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.27 KB 146529
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.57 KB 146707
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.16 KB 146420
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.34 KB 146769
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 146457
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.95 KB 146467
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ระดับผลการเรียน 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 146412
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ชี้แจงไม่เข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 146483
>แผนการสอนงานแนะแนว ม.1 146550
รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.85 KB 146490
กระดาษคำตอบซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146746
คู่มือการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ ซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 148280
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 146342
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 146570
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 146559
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.94 MB 146359
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 146680
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 146758
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.04 KB 20720
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 20735
คู่มือครูที่ปรึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.65 KB 123824
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ปลาย 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 123806
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ต้น 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 516.47 KB 123820
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.45 KB 131559
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 131564
คำสั่งผู้บริหารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 131585
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 441.5 KB 145547
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.99 KB 145515
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.22 KB 146450
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.84 KB 146350
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.27 KB 146547
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146669
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 146862
คำสั่งเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.52 KB 146788
แบบฟอร์มการรับทุนเสมอภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.85 KB 146491
แบบสำรวจนร.รับทุนเสมอภาค Word Document ขนาดไฟล์ 14.79 KB 146512
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.06 KB 146643
คู่มือการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.55 KB 146535
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.26 KB 146981
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 146402
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.97 KB 146739
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146466
คู่มือครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.98 KB 146423
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.59 KB 146407
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.02 KB 146432
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 146473
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 146735
วาระการประชุมคณะทำงาน งานเวรประจำสัปดาห์ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 146703
ระเบียบโรงเรียน พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146335
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.97 KB 64255
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 146790
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597 KB 146690
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 073/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 23167
คำสั่งที่ 095/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 131647
คำสั่งที่ 076/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 146684
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.42 KB 146568
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 146656
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 146680
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.24 KB 146372
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 146452
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.09 KB 146684
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146460
ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บันทึกข้อความอนุมัติใช้เงินในการดำเนินการโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.65 KB 64256
ใบร่างขอบเขต Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 146543
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 146533
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 146361
แบบขอเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 146548
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 146742
บันทึกข้อความอนุมัติส่งโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 146755
บันทึกข้อความอนุมัติจ่ายเงินอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 146363
เอกสารเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146421
แบบฟอร์มกองทุนสงเคราะห์นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 146676
แบบฟอร์มเขียนโครงการงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 146405
แบบฟอร์มเขียนรายงานโครงการตามแผนงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 146408
งานธุรการ
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.12 KB 146958
ตราโรงเรียน แบบคมชัด Word Document ขนาดไฟล์ 546.01 KB 146694
งานแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 126224
สรุปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219 KB 146613
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.37 KB 146422
โครงการที่45 พัฒนาระบบงานแผนงาน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.13 KB 146631
โครงการที่44 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.32 KB 146584
โครงการที่43 จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.64 KB 146512
โครงการที่42 พัฒนาศักยภาพบุคลากร64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.65 KB 146705
โครงการที่41 งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.93 KB 146479
โครงการที่40 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.95 KB 146378
โครงการที่39 ลูกพระเศวตเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 146748
โครงการที่38 การจัดการดูแลและบริหารจัดการขยะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.54 KB 146589
โครงการที่37 งานคุณธรรมจริยธรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.58 KB 146401
โครงการที่36 สัมพันธ์ชุมชน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.62 KB 146411
โครงการที่35 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 146553
โครงการที่34 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.38 KB 146706
โครงการที่33 งานยานพาหนะซ่อมบํารุงดูแลรักษารถยนต์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.87 KB 146446
โครงการที่32 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.7 KB 146388
โครงการที่31 ส่งเสริมงานประสัมพันธ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.25 KB 146412
โครงการที่30 ทัศนศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.34 KB 146757
โครงการที่29 พัฒนาดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.69 KB 146365
โครงการที่28 ส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 146469
โครงการที่27 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 146635
โครงการที่26 ปรับปรุงอาคารสถานที่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.57 KB 146742
โครงการที่25 บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.67 KB 146372
โครงการที่24 เทคโนโลยีสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.93 KB 146465
โครงการที่23 แนะแนว64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.79 KB 146755
โครงการที่22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.61 KB 146545
โครงการที่21 ห้องสมุด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.66 KB 146552
โครงการที่20 ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.31 KB 146630
โครงการที่19 สาระศิลปะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.08 KB 146615
โครงการที่18 ดนตรีสากล64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.93 KB 146455
โครงการที่17 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 146749
โครงการที่16 สุขศึกษาและพลศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.88 KB 146730
โครงการที่15 อุตสาหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.36 KB 146488
โครงการที่14 งานเกษตรกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 146788
โครงการที่13 คหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.09 KB 146580
โครงการที่12 สังคมศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.4 KB 146433
โครงการที่11 ภาษาจีน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.67 KB 146402
โครงการที่10 ภาษาอังกฤษ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.8 KB 146815
โครงการที่9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.3 KB 146544
โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.09 KB 146697
โครงการที่7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.88 KB 146677
โครงการที่6 ค่ายผลิตนักเขียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.1 KB 146609
โครงการที่5 สุนทรภู่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.65 KB 146599
โครงการที่4 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.39 KB 146414
โครงการที่3 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.2 KB 146414
โครงการที่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.15 KB 146681
โครงการที่1 พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.36 KB 146360
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ (ITA Oline) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 18 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 146641
ตัวชี้วัดที่ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.22 KB 146572