ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งลูกเสือ ๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.2 KB 82471
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 82213
คำสั่งที่ 081/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.88 KB 82168
ตารางสอน
ตารางสอน2/2564 59503
ตารางสอน(ภาคเรียนที่1/2564) 82161
ตารางสอน 2-2563 82110
ตารางสอน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.75 KB 82431
ตารางสอน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 82239
ตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 82467
ตารางเรียน
ตารางเรียน2/2564 59496
ตารางเรียน(ภาคเรียนที่1/2564) 82473
ตารางเรียน 2-2563 82304
ตารางเรียน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 82222
ตารางเรียน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 82227
ตารางเรียนม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 82464
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.45 KB 63319
สรุปผลประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 63300
บันทึกข้อความส่งข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 65013
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-hand /On demand Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 67356
080/ 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.93 KB 81981
คำสั่ง ที่ 066/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 82482
073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.02 KB 82199
040/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.51 KB 82404
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ .....๒๗๗..../๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.61 KB 82490
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.89 KB 82160
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 82473
รายงานการรวบรวมและรายงานผลการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS (หัวหน้ากลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 82228
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน(ไฟล์pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.98 KB 82226
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 82142
เกณฑ์คะแนน และการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 17.39 KB 82101
รายงานการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 82594
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.08 KB 82150
คำสั่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 82434
คำสั่งที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.41 KB 82188
คำสั่งที่069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.56 KB 82194
คำสั่งที่ 374/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.61 KB 82194
คำสั่งที่ 061/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 82371
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.7 KB 82110
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.85 KB 82245
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 054 - 2563 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.52 KB 82385
คำสั่งที่ 399/2562คำสั่งสอบกลางภาค-ตารางสอบภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.82 KB 82178
เกณฑ์คะแนนและการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.72 KB 82547
ร่างคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 82255
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 2 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.69 KB 82506
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 3 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 82282
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.46 KB 82528
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.25 KB 82175
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.27 KB 82266
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.57 KB 82451
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.16 KB 82155
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.34 KB 82506
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 82199
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.95 KB 82208
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ระดับผลการเรียน 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 82153
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ชี้แจงไม่เข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 82225
แผนการสอนงานแนะแนว ม.1 82291
รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.85 KB 82225
กระดาษคำตอบซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 82474
คู่มือการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ ซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 82175
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 82087
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 82316
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 82303
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.94 MB 82101
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 82425
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 82493
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
คู่มือครูที่ปรึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.65 KB 59551
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ปลาย 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 59545
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ต้น 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 516.47 KB 59548
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.45 KB 67303
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 67305
คำสั่งผู้บริหารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 67328
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 441.5 KB 81282
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.99 KB 81261
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.22 KB 82199
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.84 KB 82098
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.27 KB 82295
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 82417
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 82605
คำสั่งเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.52 KB 82532
แบบฟอร์มการรับทุนเสมอภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.85 KB 82232
แบบสำรวจนร.รับทุนเสมอภาค Word Document ขนาดไฟล์ 14.79 KB 82252
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.06 KB 82384
คู่มือการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.55 KB 82278
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.26 KB 82525
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 82144
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.97 KB 82484
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 82209
คู่มือครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.98 KB 82165
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.59 KB 82146
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.02 KB 82173
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 82193
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 82464
วาระการประชุมคณะทำงาน งานเวรประจำสัปดาห์ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 82449
ระเบียบโรงเรียน พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 82076
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 82391
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597 KB 82420
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 095/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 67365
คำสั่งที่ 076/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 82431
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.42 KB 82313
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 82403
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 82426
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.24 KB 82111
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 82190
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.09 KB 82422
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 82195
ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ใบร่างขอบเขต Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 82282
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 82275
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 82104
แบบขอเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 82288
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 82491
บันทึกข้อความอนุมัติส่งโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 82502
บันทึกข้อความอนุมัติจ่ายเงินอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 82107
เอกสารเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 82166
แบบฟอร์มกองทุนสงเคราะห์นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 82417
แบบฟอร์มเขียนโครงการงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 82149
แบบฟอร์มเขียนรายงานโครงการตามแผนงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 82147
งานธุรการ
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.12 KB 82461
ตราโรงเรียน แบบคมชัด Word Document ขนาดไฟล์ 546.01 KB 82423
งานแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 61967
สรุปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219 KB 82358
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.37 KB 82162
โครงการที่45 พัฒนาระบบงานแผนงาน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.13 KB 82376
โครงการที่44 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.32 KB 82332
โครงการที่43 จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.64 KB 82260
โครงการที่42 พัฒนาศักยภาพบุคลากร64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.65 KB 82449
โครงการที่41 งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.93 KB 82217
โครงการที่40 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.95 KB 82103
โครงการที่39 ลูกพระเศวตเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 82484
โครงการที่38 การจัดการดูแลและบริหารจัดการขยะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.54 KB 82320
โครงการที่37 งานคุณธรรมจริยธรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.58 KB 82131
โครงการที่36 สัมพันธ์ชุมชน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.62 KB 82154
โครงการที่35 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 82287
โครงการที่34 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.38 KB 82449
โครงการที่33 งานยานพาหนะซ่อมบํารุงดูแลรักษารถยนต์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.87 KB 82189
โครงการที่32 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.7 KB 82128
โครงการที่31 ส่งเสริมงานประสัมพันธ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.25 KB 82158
โครงการที่30 ทัศนศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.34 KB 82502
โครงการที่29 พัฒนาดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.69 KB 82106
โครงการที่28 ส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 82212
โครงการที่27 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 82382
โครงการที่26 ปรับปรุงอาคารสถานที่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.57 KB 82483
โครงการที่25 บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.67 KB 82115
โครงการที่24 เทคโนโลยีสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.93 KB 82192
โครงการที่23 แนะแนว64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.79 KB 82487
โครงการที่22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.61 KB 82290
โครงการที่21 ห้องสมุด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.66 KB 82297
โครงการที่20 ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.31 KB 82361
โครงการที่19 สาระศิลปะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.08 KB 82358
โครงการที่18 ดนตรีสากล64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.93 KB 82200
โครงการที่17 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 82392
โครงการที่16 สุขศึกษาและพลศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.88 KB 82472
โครงการที่15 อุตสาหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.36 KB 82217
โครงการที่14 งานเกษตรกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 82527
โครงการที่13 คหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.09 KB 82255
โครงการที่12 สังคมศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.4 KB 82177
โครงการที่11 ภาษาจีน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.67 KB 82138
โครงการที่10 ภาษาอังกฤษ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.8 KB 82535
โครงการที่9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.3 KB 82288
โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.09 KB 82443
โครงการที่7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.88 KB 82421
โครงการที่6 ค่ายผลิตนักเขียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.1 KB 82352
โครงการที่5 สุนทรภู่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.65 KB 82342
โครงการที่4 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.39 KB 82149
โครงการที่3 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.2 KB 82155
โครงการที่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.15 KB 82427
โครงการที่1 พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.36 KB 82101
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ (ITA Oline) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 18 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 82380
ตัวชี้วัดที่ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.22 KB 82316