ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งลูกเสือ ๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.2 KB 246949
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 246965
คำสั่งที่ 081/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.88 KB 246957
ตารางสอน
ตารางสอน 2-2563 70395
ตารางสอน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.75 KB 247061
ตารางสอน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 247059
ตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 247100
ตารางเรียน
ตารางเรียน 2-2563 70375
ตารางเรียน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 247036
ตารางเรียน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 247049
ตารางเรียนม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 247005
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 1028
รายงานการรวบรวมและรายงานผลการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS (หัวหน้ากลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1033
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน(ไฟล์pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.98 KB 50439
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 50440
เกณฑ์คะแนน และการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 17.39 KB 51887
รายงานการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 52159
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.08 KB 58437
คำสั่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 70349
คำสั่งที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.41 KB 246537
คำสั่งที่069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.56 KB 246954
คำสั่งที่ 374/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.61 KB 246943
คำสั่งที่ 061/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 246940
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.7 KB 246961
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.85 KB 246972
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 054 - 2563 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.52 KB 246953
คำสั่งที่ 399/2562คำสั่งสอบกลางภาค-ตารางสอบภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.82 KB 246944
เกณฑ์คะแนนและการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.72 KB 247782
ร่างคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 246986
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 2 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.69 KB 247001
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 3 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 246972
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.46 KB 246967
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.25 KB 246977
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.27 KB 246974
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.57 KB 247005
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.16 KB 246978
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.34 KB 246992
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 246967
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.95 KB 246972
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ระดับผลการเรียน 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 246949
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ชี้แจงไม่เข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 246958
แผนการสอนงานแนะแนว ม.1 246957
รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.85 KB 246950
กระดาษคำตอบซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 247097
คู่มือการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ ซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 246989
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 247048
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 246988
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 246979
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.94 MB 246967
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 246980
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 246976
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.27 KB 246877
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 246890
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 246944
คำสั่งเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.52 KB 246947
แบบฟอร์มการรับทุนเสมอภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.85 KB 247032
แบบสำรวจนร.รับทุนเสมอภาค Word Document ขนาดไฟล์ 14.79 KB 246933
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.06 KB 246951
คู่มือการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.55 KB 246990
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.26 KB 246967
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 246987
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.97 KB 247102
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 246965
คู่มือครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.98 KB 246939
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.59 KB 246941
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.02 KB 246971
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 246948
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 246952
วาระการประชุมคณะทำงาน งานเวรประจำสัปดาห์ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 246945
ระเบียบโรงเรียน พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 246945
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 70223
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597 KB 70222
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.14 KB 1890
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 5407
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 5391
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.24 KB 246938
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 246943
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.09 KB 246989
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 246946
ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบฟอร์มกองทุนสงเคราะห์นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 246925
แบบฟอร์มเขียนโครงการงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 246951
แบบฟอร์มเขียนรายงานโครงการตามแผนงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 246946
งานธุรการ
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.12 KB 247191
ตราโรงเรียน แบบคมชัด Word Document ขนาดไฟล์ 546.01 KB 247026
งานแผนงาน
คำสั่งที่ 209/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.17 KB 246880
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 246919
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.81 KB 246927
โครงการพิเศษ (งบเหลื่อมปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 246925
โครงการที่42 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.79 KB 246924
โครงการที่41 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.18 KB 246920
โครงการที่40 ประชาธิปไตย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.02 KB 246965
โครงการที่39 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.67 KB 246919
โครงการที่38 ทัศนศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.88 KB 246925
โครงการที่ 37 งานคุณธรรม จริยธรรม63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.52 KB 246923
โครงการที่ 36 สัมพันธ์ชุมชน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.36 KB 246923
โครงการที่35 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.68 KB 246921
โครงการที่34 รักษาความปลอดภัย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.31 KB 246930
โครงการที่33 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.55 KB 246921
โครงการที่32 รับนักเรียนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.71 KB 246919
โครงการที่31 ยานพาหนะ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.05 KB 246923
โครงการที่30 ปรับปรุงอาคารสถานที่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.89 KB 246921
โครงการที่29 งานประสัมพันธ์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.24 KB 246926
โครงการที่28 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 246923
โครงการที่27 จ้างครูและบุคลากร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.19 KB 246916
โครงการที่26 พัฒนาศักยภาพบุคลากร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.33 KB 246916
โครงการที่25 พัฒนางานแผนงาน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.61 KB 246914
โครงการที่24 สนับสนุนการจัดการจัดการ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.39 KB 246921
โครงการที่ 23 เทคโนโลยีสารสนเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.61 KB 246933
โครงการที่22 งานแนะแนว63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.53 KB 246918
โครงการที่21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.04 KB 246913
โครงการที่20 ห้องสมุด63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.7 KB 246917
โครงการที่19 สาระศิลปะ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.44 KB 246920
โครงการที่18 ดนตรีไทยปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.88 KB 246918
โครงการที่17 ดนตรีสากลปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.13 KB 248778
โครงการที่16 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.23 KB 246913
โครงการที่15 สุขศึกษาและพลศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.03 KB 247014
โครงการที่14 งานอุตสาหกรรม63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.8 KB 246922
โครงการที่13 การงานอาชีพ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.63 KB 247064
โครงการที่12 สังคมศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.78 KB 246919
โครงการที่11 ภาษาจีน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.46 KB 246918
โครงการที่10 ภาษาอังกฤษ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.68 KB 246920
โครงการที่9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.97 KB 246927
โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.03 KB 246918
โครงการที่7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.92 KB 246919
โครงการที่6 ค่ายผลิตนักเขียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.74 KB 246918
โครงการที่5 สุนทรภู่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.94 KB 247028
โครงการที่4 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.39 KB 246918
โครงการที่3 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.09 KB 246921
โครงการที่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.04 KB 246922
โครงการที่1 พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.62 KB 246931
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ (ITA Oline) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 18 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 246945
ตัวชี้วัดที่ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.22 KB 246918