ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.37 KB 29608
คำสั่งลูกเสือ ๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.2 KB 123570
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 123323
คำสั่งที่ 081/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.88 KB 123272
ตารางสอน
>ตารางสอน 1-2565 452
>ตารางสอน 2-2564 100622
>ตารางสอน 1-2564 123281
>ตารางสอน 2-2563 123206
ตารางสอน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.75 KB 123537
>ตารางสอน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 123333
ตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 123565
ตารางเรียน
>ตารางเรียน 1-2565 440
>ตารางเรียน 2-2564 100614
>ตารางเรียน 1-2564 123571
>ตารางเรียน 2-2563 123399
ตารางเรียน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 123321
>ตารางเรียน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 123322
ตารางเรียนม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 123560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 40825
>แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 41108
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 41100
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.45 KB 104416
สรุปผลประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 104407
บันทึกข้อความส่งข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 106107
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-hand /On demand Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 108457
080/ 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.93 KB 123086
คำสั่ง ที่ 066/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 123584
073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.02 KB 123298
040/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.51 KB 123499
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ .....๒๗๗..../๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.61 KB 123585
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.89 KB 123258
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 123569
รายงานการรวบรวมและรายงานผลการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS (หัวหน้ากลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 123325
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน(ไฟล์pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.98 KB 123330
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 123242
เกณฑ์คะแนน และการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 17.39 KB 123197
รายงานการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 123703
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.08 KB 123254
คำสั่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 123532
คำสั่งที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.41 KB 123296
คำสั่งที่069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.56 KB 123293
คำสั่งที่ 374/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.61 KB 123290
คำสั่งที่ 061/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 123469
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.7 KB 123206
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.85 KB 123342
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 054 - 2563 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.52 KB 123480
คำสั่งที่ 399/2562คำสั่งสอบกลางภาค-ตารางสอบภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.82 KB 123275
เกณฑ์คะแนนและการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.72 KB 123933
ร่างคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 123351
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 2 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.69 KB 123608
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 3 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 123388
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.46 KB 123626
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.25 KB 123270
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.27 KB 123366
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.57 KB 123543
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.16 KB 123251
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.34 KB 123604
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 123294
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.95 KB 123304
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ระดับผลการเรียน 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 123247
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ชี้แจงไม่เข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 123321
>แผนการสอนงานแนะแนว ม.1 123386
รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.85 KB 123328
กระดาษคำตอบซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 123578
คู่มือการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ ซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 123279
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 123180
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 123409
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 123397
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.94 MB 123197
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 123518
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 123595
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
คู่มือครูที่ปรึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.65 KB 100660
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ปลาย 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 100642
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ต้น 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 516.47 KB 100654
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.45 KB 108397
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 108401
คำสั่งผู้บริหารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 108422
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 441.5 KB 122375
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.99 KB 122353
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.22 KB 123289
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.84 KB 123189
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.27 KB 123386
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 123508
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 123700
คำสั่งเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.52 KB 123626
แบบฟอร์มการรับทุนเสมอภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.85 KB 123328
แบบสำรวจนร.รับทุนเสมอภาค Word Document ขนาดไฟล์ 14.79 KB 123349
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.06 KB 123481
คู่มือการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.55 KB 123373
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.26 KB 123646
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 123237
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.97 KB 123577
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 123303
คู่มือครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.98 KB 123260
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.59 KB 123242
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.02 KB 123268
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 123297
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 123571
วาระการประชุมคณะทำงาน งานเวรประจำสัปดาห์ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 123540
ระเบียบโรงเรียน พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 123170
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.97 KB 41092
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 123506
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597 KB 123520
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 095/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 108481
คำสั่งที่ 076/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 123523
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.42 KB 123406
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 123494
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 123519
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.24 KB 123206
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 123288
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.09 KB 123519
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 123291
ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บันทึกข้อความอนุมัติใช้เงินในการดำเนินการโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.65 KB 41092
ใบร่างขอบเขต Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 123379
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 123372
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 123199
แบบขอเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 123384
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 123581
บันทึกข้อความอนุมัติส่งโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 123593
บันทึกข้อความอนุมัติจ่ายเงินอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 123199
เอกสารเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 123258
แบบฟอร์มกองทุนสงเคราะห์นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 123514
แบบฟอร์มเขียนโครงการงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 123241
แบบฟอร์มเขียนรายงานโครงการตามแผนงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 123244
งานธุรการ
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.12 KB 123700
ตราโรงเรียน แบบคมชัด Word Document ขนาดไฟล์ 546.01 KB 123525
งานแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 103062
สรุปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219 KB 123450
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.37 KB 123260
โครงการที่45 พัฒนาระบบงานแผนงาน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.13 KB 123470
โครงการที่44 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.32 KB 123423
โครงการที่43 จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.64 KB 123351
โครงการที่42 พัฒนาศักยภาพบุคลากร64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.65 KB 123543
โครงการที่41 งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.93 KB 123315
โครงการที่40 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.95 KB 123208
โครงการที่39 ลูกพระเศวตเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 123585
โครงการที่38 การจัดการดูแลและบริหารจัดการขยะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.54 KB 123425
โครงการที่37 งานคุณธรรมจริยธรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.58 KB 123231
โครงการที่36 สัมพันธ์ชุมชน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.62 KB 123249
โครงการที่35 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 123388
โครงการที่34 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.38 KB 123543
โครงการที่33 งานยานพาหนะซ่อมบํารุงดูแลรักษารถยนต์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.87 KB 123284
โครงการที่32 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.7 KB 123223
โครงการที่31 ส่งเสริมงานประสัมพันธ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.25 KB 123251
โครงการที่30 ทัศนศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.34 KB 123595
โครงการที่29 พัฒนาดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.69 KB 123203
โครงการที่28 ส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 123307
โครงการที่27 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 123474
โครงการที่26 ปรับปรุงอาคารสถานที่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.57 KB 123579
โครงการที่25 บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.67 KB 123209
โครงการที่24 เทคโนโลยีสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.93 KB 123301
โครงการที่23 แนะแนว64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.79 KB 123592
โครงการที่22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.61 KB 123382
โครงการที่21 ห้องสมุด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.66 KB 123390
โครงการที่20 ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.31 KB 123459
โครงการที่19 สาระศิลปะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.08 KB 123451
โครงการที่18 ดนตรีสากล64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.93 KB 123293
โครงการที่17 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 123564
โครงการที่16 สุขศึกษาและพลศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.88 KB 123567
โครงการที่15 อุตสาหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.36 KB 123322
โครงการที่14 งานเกษตรกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 123625
โครงการที่13 คหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.09 KB 123391
โครงการที่12 สังคมศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.4 KB 123270
โครงการที่11 ภาษาจีน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.67 KB 123239
โครงการที่10 ภาษาอังกฤษ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.8 KB 123633
โครงการที่9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.3 KB 123382
โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.09 KB 123535
โครงการที่7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.88 KB 123514
โครงการที่6 ค่ายผลิตนักเขียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.1 KB 123446
โครงการที่5 สุนทรภู่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.65 KB 123435
โครงการที่4 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.39 KB 123249
โครงการที่3 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.2 KB 123251
โครงการที่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.15 KB 123519
โครงการที่1 พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.36 KB 123195
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ (ITA Oline) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 18 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 123473
ตัวชี้วัดที่ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.22 KB 123409