กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล พลวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปภัชญา จันทร์อุดม
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ ชนะกุล
พนักงานราชการ

นางสาววันดี ใจเที่ยง
ครูผู้ช่วย