กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปภัชญา จันทร์อุดม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ ชนะกุล
พนักงานราชการ

นางสาววันดี ใจเที่ยง
ครูผู้ช่วย