กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปภัชญา จันทร์อุดม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0872703566
อีเมล์ : 53e110046@gmail.com

นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0887607012
อีเมล์ : sittipornming@gmail.com

นางสาวทัศนีย์ ชนะกุล
พนักงานราชการ

นางสาววันดี ใจเที่ยง
ครูผู้ช่วย