เจ้าหน้าที่

นางสาโรจน์ สุฎาดา
พนักงานบริิการ

นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์แจ่มศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธัญชนก แสวงสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวแพรพรรณ คำเกลี้ยง
บรรณารักษ์

นายนูน เย็นใจ
ยาม