กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนฤมล แก้วนำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญออม เป็ดทอง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0872735972
อีเมล์ : boonorm.p@gmail.com

นางนัชญา ศิริมาสกุล
ครู คศ.2

นางสาวพรรณพิไล เกษีสม
ครู คศ.2

นายยุทธพงศ์ รักษา
ครู คศ.1

นางเมธาวี ใจสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยรัตน์ หมานนุ้ย
ครูผู้ช่วย