กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนฤมล แก้วนำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนัชญา ศิริมาสกุล
ครู คศ.2

นายอนุชา อยู่เย็น
ครู คศ.2

นางสาวพรรณพิไล เกษีสม
ครู คศ.2

นายมานะ ถูวะการ
ครู คศ.2

นายยุทธพงศ์ รักษา
ครู คศ.1

นางสาวเมธาวี มานะกล้า
ครูผู้ช่วย