กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนฤมล แก้วนำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญออม เป็ดทอง
ครู คศ.2

นางนัชญา ศิริมาสกุล
ครู คศ.2

นางสาวพรรณพิไล เกษีสม
ครู คศ.2

นายยุทธพงศ์ รักษา
ครู คศ.1

นางเมธาวี ใจสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยรัตน์ หมานนุ้ย
ครูผู้ช่วย