กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนฤมล แก้วนำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนัชญา ศิริมาสกุล
ครู คศ.2

นายอนุชา อยู่เย็น
ครู คศ.2

นางสาวพรรณพิไล เกษีสม
ครู คศ.2

นายมานะ ถูวะการ
ครู คศ.2

นายยุทธพงศ์ รักษา
ครู คศ.1

นางสาวเมธาวี มานะกล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยรัตน์ หมานนุ้ย
ครูผู้ช่วย