กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนฤมล แก้วนำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญออม เป็ดทอง
ครู คศ.2

นางนัชญา ศิริมาสกุล
ครู คศ.2

นายอนุชา อยู่เย็น
ครู คศ.2

นางสาวพรรณพิไล เกษีสม
ครู คศ.2

นายยุทธพงศ์ รักษา
ครู คศ.1

นางเมธาวี ใจสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยรัตน์ หมานนุ้ย
ครูผู้ช่วย