กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารีย์ โต๊ะเหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสรศักดิ์ ทำศรี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0809769717

นายเฉลิมพร มากแก้ว
ครู คศ.3

นางนวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0918051290
อีเมล์ : far-ris@hotmail.com

นายไพรัช เพ็ญศรี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0902104433
อีเมล์ : pairut4433@gmail.com