กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอารีย์ โต๊ะเหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสรศักดิ์ ทำศรี
ครู คศ.2

นายเฉลิมพร มากแก้ว
ครู คศ.3

นางนวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายไพรัช เพ็ญศรี
ครู คศ.1