กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสรศักดิ์ ทำศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลิมพร มากแก้ว
ครู คศ.3

นางอารีย์ โต๊ะเหม
ครูผู้ช่วย

นางนวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายไพรัช เพ็ญศรี
ครู คศ.1