กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธนา โสมดำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสมนึก ศรีวิเชียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจิราพัชร เพชรสีเงิน
ครู คศ.1

นางสาวศกลวรรณ เจือกโว้น
ครู คศ.1

นางสาวเนตรนภา ไหมสีทอง
ครู คศ.1