กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นาวสาวศรีสุดา ศรีสุขใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนุวัฒน์ หัสภาค
ครู คศ.2

นางสุกัลยา สุขเกิด
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา แก้วสงค์
ครู คศ.1

นางสาวพรชนก จันพลโท
ครู คศ.1

นางสาวธัญญวรรณ บุญมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวิกา จำนงค์รัตน์
พนักงานราชการ