กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธัญลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณฑา รัตนบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจุติมา ไชยสน
ครู คศ.2

นางสาวกมลชนก แสงศศิธร
ครู คศ.1