กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางธัญลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมณฑา รัตนบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0916572884
อีเมล์ : montha194@gmail.com

นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0640415968
อีเมล์ : enangkesisom@gmail.com

นางสาวจุติมา ไชยสน
ครู คศ.2

นางสาวกมลชนก แสงศศิธร
ครู คศ.1