คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา