กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางลักษณา รอดคุ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ เมืองแก้ว
ครู คศ.3