กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิจติรัตน์ ปานชู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1