กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปิยพรรณ จิตราวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุญออม เป็ดทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประกายพรรณ แป้นไทย
ครู คศ.1

นายกิจติรัตน์ ปานชู
พนักงานราชการ