กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยพรรณ จิตราวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุญออม เป็ดทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประกายพรรณ แป้นไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายกิจติรัตน์ ปานชู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1