กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิยพรรณ จิตราวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : ticky_113@hotmail.com

นางสาวประกายพรรณ แป้นไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายกิจติรัตน์ ปานชู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1