ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน

            ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติข้อที่ ๒ กำหนดให้ครูต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖/๐๖๓๕ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

            โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จึงได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะต่อไป โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จึงได้กำหนดกรอบชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอนในส่วนของงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ดังนี้ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 36 ครั้ง