ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพล พลวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,09:43  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนภาษาจีนผ่านเกม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,21:02  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 我的一天
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,11:57  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑา รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2562,11:01  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,21:14  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพล พลวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,23:03  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความหลักสูตรท้องถิ่น : การสร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพล พลวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,22:12  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..